Kao sudski vještak dobila sam nalog da iskolčim parcelu koju je sudskim putem stranka dobila u posjed. Naime parcela se cijepa na dvije parcele.

Iskolčena parcela dobila je svoj parcelacijski broj i uz prisustvo vlasnika iskolčena je na terenu, obilježena međnim oznakama.

Jedna važna informacija strankama je ta da za takvu parcelu treba biti izrađen parcelacijski elaborat kako bi se novo vlasništvo kao i oblik parcele proveo kroz katastar i zemljišnu knjigu. Taj dio izrade parcelacijskog elaborata nije po službenom nalogu sudstva, odnosno stranka sama mora snositi troškove izrade i provedbe elaborata.