Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju iz 2019.god UKIDA SE Geodetski projekt.

 

 

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige:

  • izrada podloge za projektiranje objekta (geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja)
  • formiranje građevinske čestice elaboratom parcelacije
  • usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi
  • iskolčenje objekta na terenu i izrada elaborata iskolčenja
  • upis objekta u katastar i zemljišne knjige
  • izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu sa geodetskim projektom

Geodetski projekt izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.