Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.

Geodetski snimak , ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.

Radi se za ishođenje uvjerenja za upotrebu i tehnički pregled.
Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.