Geodetska izmjera se provodi kod otvorenog rova. Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje se obavlja tragačem, otkopavanjem ili tragačem i otkopavanjem voda – probni šlicevi.

U okviru tehničkog izvješca koje se prilaže elaboratu vodova, iskazuje se da je geodetska izmjera provedena kod otvorenog rova odnosno koji je način otkrivanja rabljen.

Katastar vodova vodi evidenciju o vodovima, a to obuhvaća podatke o vrstama, osnovnim tehničkim osobinama i položaju vodova, podatke o objektima koji pripadaju vodovima te o upraviteljima vodova. Vodenje katastra vodova obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar vodova te čuvanje i korištenje podataka. Podaci koji se evidentiraju u katastru se odnose na elektroenergetsku, telekomunikacijsku, vodovodnu, kanalizacijsku, toplovodnu, plinovodnu i naftovodnu mrežu.

Geodetski elaborat evidentiranja vodova izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.