Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine.

Iskolčenje objekta je geodetska usluga prenošenja na teren projektiranih dimenzija, visina i položaja točaka određenog objekta. Samo iskolčenje objekta obavlja se na osnovu podataka dobivenih od projektanata kako bi građevinari na gradilištu bili upoznati sa dimenzijama objekta.

Pri tome treba napomenuti da je od velike važnosti točnost kolčenje jer izgrađeni objekt ne smije prelaziti odstupanje od 20 cm zbog daljnjeg evidentiranja građevine u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

 

vidi Evidentiranje objekta u katastar i zemljišnu knjigu