Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu.

Geodetski stručnjak izlazi na teren te snima teren i prikuplja potrebne informacije. U uredu prikupljene podatke obrađuje, iscrtava koristeći službene podatke iz PUK-a. Tek nakon toga pristupa se parcelaciji zemljišta poštivajući Zakone i Propise ali i želje stranke.
Parcelacijskim elaboratom se u pravilu vlasničko stanje ne mijenja. Mijenjanje vlasničkog stanja moguće je prilaganjem ispravnih kupoprodajnih ugovora parcelacijskom elaboratu.

Parcelacija unutar građevinskog obuhvata:

Unutar građevinskog područja parcelacija se može vršiti isključivo temeljem nekog pravomoćnog akta kojim se definira građevinska čestica (detaljan plan, lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje ili rješenje o utvrđivanju građevinske čestice). Potvrdu usklađenosti parcelacijskog elaborata s nekim od navedenih akata daje nadležni ured za urbanizam i graditeljsto koji je izdao akt.

Parcelacija građevnog zemljišta, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (stupio na snagu 1. listopada 2007. godine), moguća je u skladu sa slijedećim dokumentima

  • •rješenje o uvjetima građenja
  • •lokacijska dozvola
  • •rješenje o utvrđivanju građevne čestice
  • •detaljni plan uređenja – DPU

Parcelacija izvan građevinskog obuhvata / poljoprivredno zemljište:

  • Parcelacija izvan građevinskog područja radi se uz uvjerenje da je čestica izvan građevinskog područja. Kod parcelacije se vrši utvrđivanje međa koje se radi sa susjedima koji tom prilikom potpisuju i izvješće o međama. Ukoliko se susjed ne odazove pozivu za utvrđivanje međa, međe se utvrđuju bez njega. Ukoliko postoji spor oko međa stranke se upućuju na izvanparnični postupak za utvrđivanje međa.
  • Parcelacija poljoprivrednog zemljišta od 18.12.2008. godine, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08), moguća je jedino uz suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište.

Do početka rada Agencije, poslove davanja suglasnosti obavljat će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Parcelacijski elaborat izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.