Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Oznaka Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak , ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa…