Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Oznaka sudsko vještačenje

Sudsko vještačenje za geodeziju

Geodetsko vještačenje sadrži geodetsku izmjeru, izradu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka za geodeziju. Izrađuje se na zahtjev nadležnog suda u pravnoj stvari koja se vodi kod istog, kada je potrebno utvrditi činjenice koje sudu pomažu u donošenju pravične presude…