Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Kategorija Usluge

Uređenje međe

skolčenje međe, tj. međnih linija je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice temeljem katastarskih podataka. Geodetski stručnjak je dužan obilježiti ( urediti ) među uz prisustvo svih vlasnika predmetne parcele kao i uz prisustvo vlasnika susjednih parcela. Prilikom…

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa. Geodetski snimak , ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa…

Geodetski projekt

Geodetski projekt kao takav više ne postoji – zamjenjuje ga više pojedinačnih geodetskih radnji. U praksi – nakon razgovora sa investitorom, geodetski stručnjak odlučuje koje geodetske radnje treba napraviti. Svaki građevinski zahvat u prostoru, bilo da ide na građevinsku dozvolu…

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu. Geodetski stručnjak izlazi na teren te snima teren…