Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Geodetski projekt

Geodetski projekt kao takav više ne postoji – zamjenjuje ga više pojedinačnih geodetskih radnji. U praksi – nakon razgovora sa investitorom, geodetski stručnjak odlučuje koje geodetske radnje treba napraviti.

Svaki građevinski zahvat u prostoru, bilo da ide na građevinsku dozvolu ili ne, treba imati konceptualizaciju, projekt. Ukoliko građevina treba zadovoljiti određena tehnička rješenja, propise i uvjete, potrebno je u fazi projektiranja izraditi glavni projekt.

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

U fazama projektiranja i za vrijeme izvođenja građevinskih radova geodetska mjerenja imaju značajnu ulogu. Njima se prikupljaju podatci o postojećim građevinama i konfiguraciji terena na katastarskim česticama na kojima se planira budući zahvat u prostoru.

Rezultat geodetske izmjere je geodetski snimak ili geodetska podloga stvarnoga stanja terena u horizontalnom i visinskom smislu preklopljen na digitalni katastarski plan koji sadrži grafički prikaz međa i drugih granica katastarskih čestica i njihove brojeve, kao i podatke o zgradama koje su evidentirane u katastarskom operatu i njihovim kućnim brojevima. Takav snimak služi dalje projektantima u različitim fazama projektiranja kako bi projektiranu građevinu smjestili u prostor sukladno važećim prostornim planovima te za projektiranu građevinu formirali građevnu česticu.

Kako je geodetska djelatnost usko povezana s prostornim uređenjem i gradnjom ona podliježe i zakonskoj regulativi: Zakon o gradnjiZakonu o prostornom uređenju i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, te se izrađuju potrebne geodetske situacije i ostali sastavni dijelovi u sklopu izrade idejnoga, tj. glavnoga projekta.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži:

 • arhitektonski projekt
 • građevinski projekt
 • elektrotehnički projekt
 • strojarski projekt

Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju iz 2019. god. ukida se geodetski projekt. Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige:

 • izrada podloge za projektiranje objekta (geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja)
 • formiranje građevinske čestice elaboratom parcelacije
 • usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi
 • iskolčenje objekta na terenu i izrada elaborata iskolčenja
 • upis objekta u katastar i zemljišne knjige
 • izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu sa geodetskim projektom

Geodetski projekt izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.

Sastavni dijelovi geodetskog projekta

 • Kopija plana
 • Situacijski nacrt
 • Situacijski nacrt građevine

Sastavni su dijelovi geodetskog projekta i predstavljaju izgled i sadržaj objekata koji se krajnjim Prijavnim listom evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi. Crvenom linijom se obilježavaju budući objekti koji su predmetom geodetskog projekta.

Sastavni dijelovi Geodetskog projekta

Kopija plana, Situacijski nacrt te Situacijski nacrt građevine su sastavni dijelovi Geodetskog projekta i predstavljaju izgled i sadržaj objekata koji se krajnjim Prijavnim listom evidentiraju u Katastru i Zemljišnoj knjizi.

Crvenom linijom se obilježavaju budući objekti koji su predmetom Geodetskog projekta.

 • Geodetski situacijski nacrt
 • Geodetski situacijski nacrt građevine
 • Kopija plana

Geodetski situacijski nacrt prikazan sa visinama terena i stvarne situacije na terenu. Na njemu još uvijek nisu prikazane nove građevine.

 

Geodetski situacijski nacrt građevine sa službenom podlogom DOF-a

Geodetska kopija plana sa prikazanim objektima koji su predmet Geodetskog projekta

Tags :
geodetski projekt
Share This :