Za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i usluge

Ljudevita
Posavskog 47
HR-31000 Osijek

Telefon
+385 99 251 56 57

E-mail
addoosijek@gmail.com

Evidentiranje objekata u katastru i zemljišnoj knjizi

Geodetskim elaboratom za evidentiranje zgrade, postojeće zgrade upisuju se u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu (gruntovnicu).

Završni akt – zakonska obveza svakog vlasnika kojim građevine postaju legalne , a potkrijepljene su pravnim aktima.

Objekt je važno evidentirati radi:

  • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
  • kupnje ili prodaje nekretnine (“čisti” papiri)
  • legaliziranje objekata
  • etažiranje objekata
  • hipoteke

Da bi objekt evidentirali u katastru i zemljišnoj knjizi, objekt mora biti legalan. Ovisno o vremenu građenja objekta, postoji više načina na koji se dokazuje legalnost:

  • objekti izgrađeni do 15. veljače 1968. godine – smatraju se izgrađenima na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Potrebno je pribaviti dokaz da su objekti tada građeni. Katastra izdaje uvjerenje o starosti građevine što se smatra dokazom da je neki objekt izgrađen do 15. veljače 1968. godine. Ako katastar ne raspolaže potrebnim podacima, uvjerenje o vremenu građenja građevine može izdati nadležno upravno tijelo na temelju geodetskog snimka stvarnog stanja objekta i kopije katastarskog plana s ucrtanim objektom što se prilaže zahtjevu. Za ove objekte se ne izdaje uporabna dozvola.
  • objekti izgrađeni temeljem građevinske dozvole izdane do 19. lipnja 1991. godine – za upis u katastar je potrebna pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije. Za ove objekte se ne izdaje uporabna dozvola.
  • objekti izgrađeni temeljem građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1.listopada 2007. godine – nadležno upravno tijelo izdaje uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.
  • za objekte izgrađene nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je uporabna dozvola (za objekte za koje se izdaje građevinska dozvola), ili završni izvještaj nadzornog inženjera o izvedbi zgrade (za objekte za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja-zgrade do 400 m2 i poljoprivredne zgrade do 600 m2).

Potrebni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Kod upisivanja objekta ne vrši se utvrđivanje međa osim u slučaju kada se objekt nalazi na međi. U tom slučaju susjedi se pozivaju na utvrđivanje međa i moraju potpisati izvješće o utvrđivanju međa.

Elaborat za evidentiranje podataka o zgradama predaje se u katastar na pregled i ovjeru, a nakon toga katastar provodi promjenu u kat. operatu a jedan primjerak elaborata šalje u z.k. na provedbu.

Geodetski elaborat evidentiranja izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.

Izgled predmetne kuće na terenu koja je predmetom izmjere i evidentiranja.

Izgled predmetne kuće na terenu koja je predmetom izmjere i evidentiranja.

Kopija plana koja je napravljena nakon izmjere na terenu ,a radi se u dva primjerka. Jedan ostaje u katastru dok druga kopija ide u Zemljišnu knjigu uz Prijavni list u kojem je navedeno što je u postupku evidentiranja.

Skica izmjere koju se izrađuje nakon snimljenog detalja za geodetski elaborat upisa - evidentiranja.

Tags :
katastar,zemljišna knjiga
Share This :